O programie

Strona główna » Program Rodzina 500 plus » O programie

 

Program Rodzina 500plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.


Jak załatwić formalności?

Wniosek o to świadczenie będzie trzeba składać raz do roku. Będzie można to zrobić przez internet lub osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łazach . Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko, będą dokumentowały sytuację dochodową dołączając do wniosku odpowiednie oświadczenie o dochodach. Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie będzie konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej.

Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione będzie od kryterium dochodowego i w takim przypadku co roku trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego progu. We wniosku trzeba podać dane osoby starającej się o świadczenie, dane drugiego z rodziców oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi zaświadczeniami i oświadczeniami jeśli takie będą w indywidualnej sprawie niezbędne. Jednocześnie Ośrodek sam będzie pozyskiwał podstawowe dane o dochodach, więc nie trzeba będzie już dołączać tych informacji. Świadczenie wychowawcze, tak jak wszystkie świadczenia rodzinne, będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przede wszystkim przelewem na konto bankowe.


Kiedy będzie można składać wnioski?

Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r. tj. od momentu startu programu. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia – pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni płynność wypłat. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Co do zasady, dla osób korzystających z programu okres rozliczeniowy będzie trwał od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Istotne jest, że pierwszy okres na jaki będzie przyznane prawo do świadczenia będzie dłuższy, gdyż rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r. i trwać będzie  do 30 września 2017 roku. Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków w 2016 roku, kiedy program wejdzie w życie.


500 plus a inne świadczenia dla rodzin?

Świadczenie wychowawcze 500 zł nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych Zmiana ta została dokonana na etapie uzgodnień międzyresortowych.
III warianty dla osób ubiegających się o świadczenie 500 +


I wariant:

osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych, ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko dołączą do wniosku oświadczenie o dochodach (za 2014 rok).


II wariant:

jeżeli rodzic zawnioskuje na drugie i kolejne dziecko nie będzie musiał dołączyć do wniosku żadnych dodatkowych dokumentów, gdyż w tym przypadku świadczenie nie będzie uzależnione od kryterium dochodowego.


III wariant:

jeśli osoba zawnioskuje o świadczenie wychowawcze także na pierwsze dziecko (obowiązuje w tym przypadku kryterium dochodowe nie przekraczające 800 zł netto na osobę w rodzinie). W rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe na pierwsze dziecko będzie wynosiło 1200 zł netto na osobę.

W takim przypadku brane będą pod uwagę pozostające na utrzymaniu dzieci do ukończenia 25 roku życia. Dodatkowo wliczane też będą dzieci, które ukończyły 25 rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeśli w związku z tą niepełnosprawnością przysługują świadczenia pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.


Z uwagi na fakt, że obowiązuje w takim przypadku kryterium dochodowe, osoba będzie musiała dołączyć do wniosku:

  • zaświadczenie lub oświadczenia dokumentujące wysokość dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych – jeśli członkowie rodziny osiągają takie dochody,

  • oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym – jeśli członkowie rodziny osiągają takie dochody,

  • dokumenty potwierdzające utratę dochodu (np. świadectwo pracy) lub uzyskanie dochodu (np. umowa o pracę, zaświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczenia wychowawczego 500+).

    Gmina będzie mogła zażądać udokumentowania innych, istotnych dla prawidłowego przyznania świadczenia wychowawczego, okoliczności. Zasadą jest jednak, że ich udokumentowanie może się odbyć poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań.


Strona głównaDrukuj dokument

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe